Trygghetsarbete

Skolans vision

Alla elever som studerar på Tranemo Gymnasieskola ska alltid uppleva skolan som trygg och fri från diskriminering och kränkande behandling. Skolan ska präglas av respekt för människors olikheter. Tendenser till diskriminering, trakasserier och kränkningar ska aktivt bekämpas. Alla elever ska ges möjlighet till lika stort inflytande och utrymme i verksamheten utifrån de sju diskrimineringsgrunderna. Det ska inte finnas några otrygga platser på skolan. 

Vad är kränkande behandling och diskriminering?

Begreppet ”kränkande behandling” är ett samlingsbegrepp för olika former av kränkningar. Gemensamt för all kränkande behandling är att någon eller några kränker principen om alla människors lika värde. Kränkande behandling kan ske i alla miljöer och när som helst. Den kan äga rum vid enstaka tillfällen eller vara systematisk och återkommande.

Kränkningar kan vara:

  • fysiska (t.ex. slag, knuffar)
  • verbala ( t.ex. att bli kallad hora, bög)
  • psykosociala ( t.ex. att bli utfryst, ryktesspridning)
  • text- och bildburna (t.ex. klotter, brev, lappar, e-post, sms)

Diskriminering är ett övergripande begrepp för negativ och därmed kränkande behandling av individer eller grupper av individer utifrån olika grunder såsom kön och könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.

Information

I början av åk 1 får samtliga nya elever information om skolans Trygghetsplan. Vi diskuterar lagar och ordningsregler som gäller i skolan. Under läsåret arbetar alla klasser med olika diskussions- och värderingsövningar. På utvecklingssamtalen tar klassföreståndaren upp trygghets- och trivselfrågor. På hälsosamtalet i åk 1 diskuterar skolsköterskan också detta.

Trygghetsgruppen

På skolan har vi en arbetsgrupp, Trygghetsgruppen, som består av Jessica Snygg (kurator), Caroline Palm Annerstedt (skolsköterska), biträdande rektor Annika Persson, Ann-Sofie Edvardsson (lärare), Madeleine Johansson (lärare), Mikael Karlsson (lärare), Claes Lid samt Katarina Hellberg (lärare). Trygghetsgruppen arbetar förebyggande, konsultativt, utredande och är ett stöd för elever, föräldrar och lärare.

Uppmärksamma den som blir kränkt!

Den som blir kränkt mår ofta mycket dåligt och behöver hjälp för att få stopp på kränkningarna. Vi måste alla, personal, elever och föräldrar hjälpas åt att upptäcka och stoppa det. Det är därför viktigt att berätta för någon på skolan om vad som sker. Ta kontakt med klassföreståndaren, någon i elevhälsogruppen, någon i Trygghetsgruppen, eller någon annan personal på skolan som du har förtroende för och litar på så vi kan reda ut situationen.

Tänk på!

Alla elever har rätt till en trygg och trivsam skola!

Alla har rätt till en lugn arbetsplats!

Tillsammans skapar vi en bra skola!

Trygghetsplan

Trygghetsplan