Ledighet

Följande regler gäller för elevers ledighet vid Tranemo Gymnasieskola

Närvaro är obligatorisk i undervisning och alla aktiviteter som anordnas av skolan. Skolan är mycket sparsam i att bevilja ledighet. Vi beviljar inte ledigt för semester- eller studentresor.

Ledighet upp till 1 dag prövas och beviljas av klassföreståndaren. Ledighet längre än 1 dag beslutas av rektor.

Ledighetsansökan skall lämnas senast 14 dagar före avsedd ledighet. För omyndiga elever krävs vårdnadshavares underskrift. I förekommande fall skall ledighetsansökan vara styrkt med intyg från förening, organisation e dyl. För ledighetsansökan får du anvisningar av klassföreståndaren.

Eleven ansvarar själv och planerar för att hämta in de kunskaper som förloras p.g.a. ledighet.

Elevens frånvaro registreras av undervisande lärare och följs upp kontinuerligt av klassföreståndaren. Frånvaron redovisas efter varje termin på en individuell studieplan genom utdrag ur frånvaroprogrammet Skola 24.

Blankett för ansökan om ledighet finns tillgänglig på hemsidan här »

På nedanstående länk finns detaljerad information om skolans bestämmelser och svar på många praktiska frågor kring om din skolgång på Tranemo Gymnasieskola.

»